Liczy się - liczy się tak naprawdę - tylko czynienie dobra bliźnim. A przynajmniej nieszkodzenie im.